ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು.  ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವನ್ನು ಟೈಪಿಸುವ ಕ್ರಮ?
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ.: ತರಗತಿ: ವಿಷಯ: ಪಾಠ ಸಂ.(>=0): ಪ್ರಶ್ನೆಯ ವಿಧ/ಅಂಕ:
ಚಿತ್ರವಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಫೈಲ್: ಚಿತ್ರವಿರುವ ಉತ್ತರದ ಫೈಲ್:
  ** !! ಕವಿ ಕವಿ ಕವಿ
ಪ್ರಶ್ನೆ:
  ಕವಿ ಕವಿ ಕವಿ
ಉತ್ತರ:

ವಿವರಣೆ:

:: © eShale.org :: ನಿಬಂಧನೆಗಳು :: ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾಮ್ಯ :: ಅನಿಸಿಕೆಗಳು :: ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ::