ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಅನುಭವೀ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವುದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತರಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ, ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, Qಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವೂ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ತಂತ್ರಾಶವನ್ನು www.eShale.org ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

software used here can not be copied or altered or reverse enginered for any commercial purposes. Contact qkosha@eshale.org for permission to use the software for commercial purposes.

 
CLOSE WINDOW