ಸ್ಥಳೀಯ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ(ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಸೇರಿಸಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ) - ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಶಾಲಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ.
Generation of Q&As at School level from 'School' Database- These options available in 'School' edition

1
ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Self Evaluation of 1 mark objective question by students.
2
ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಫೈಲ್ (ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ).
Randomly generated Question and Answer paper in PDF as per Blue Print of SSLC Board.
3
ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ(ಸಂಖ್ಯಾಧರಿತ) ನೀಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೈಲ್ (ಪಿಡಿಎಫ್).
Question and Answer Paper in PDF based on Question_IDs.
4
ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
List of Questions and answers.
5
ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.
Display of Question and Answer for any given Question_ID.

:: © eShale.org :: ನಿಬಂಧನೆಗಳು :: ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾಮ್ಯ :: ಅನಿಸಿಕೆಗಳು :: ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ::