ನಿಮಗಿದೋ ವಂದನೆಗಳು

ನಮ್ಮ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹಲವು ಮಹನೀಯರು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿರುವುದೂ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.
This website uses an open source HTML to PDF converter program called mPDF and we would like to convey our sincere thanks to Ian@mPDF who helped us in getting the Unicode Kannada font render in PDF.

ನಾವುಗಳು ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು

 

:: © eShale.org :: ನಿಬಂಧನೆಗಳು :: ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾಮ್ಯ :: ಅನಿಸಿಕೆಗಳು :: ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ::