ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು(ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವನ್ನು ಟೈಪಿಸುವ ಕ್ರಮ?
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ.: ತರಗತಿ: 10 ವಿಷಯ: ಪಾಠ ಸಂ. : ಪ್ರಶ್ನೆಯ ವಿಧ/ಅಂಕ: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ/ಉತ್ತರ: /
ಚಿತ್ರವಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಫೈಲ್: ಚಿತ್ರವಿರುವ ಉತ್ತರದ ಫೈಲ್:
  ** !! ಕವಿ ಕವಿ ಕವಿ
ಪ್ರಶ್ನೆ:
  ಕವಿ ಕವಿ ಕವಿ
ಉತ್ತರ:
ವಿವರಣೆ:
:: © eShale.org :: ನಿಬಂಧನೆಗಳು :: ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾಮ್ಯ :: ಅನಿಸಿಕೆಗಳು :: ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ::