ಸಹಾಯ

1. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕುರಿತು
2. ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆ(ಸ್ಕ್ರೀನ್) ಕುರಿತು
3. ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ
4. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಕ್ರಮ
5. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ನ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೀ F12 ಒತ್ತಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.