ಮಾಧ್ಯಮ ಬದಲಿಸುವ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ /ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ಶಬ್ದಕೋಶ
ಬಳಸುವ ಕ್ರಮ:
1. ಆಯಾಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಪದವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಉದಾ( Division ಅಥವಾ ಭಾಗಾಕಾರ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಭಾಗಾಕಾರ/Division) ಎನ್ನುವ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
2. Div% ಅಥವಾ ಭಾಗ% ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದರೆ div/ ಭಾಗ ಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. (ಉದಾ: divide,division../ಭಾಗಲಬ್ಧ, ಭಾಗ....)
3. %Di% ಅಥವಾ %ಭಾ% ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದರೆ di/ ಭಾ ಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.(ಉದಾ: divide/division/divider ... /ಭಾಗಾಕಾರ, ಭಾಗಲಬ್ಧ , ಅಭಾಗಲಬ್ಧ..)
4. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಸುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕಿಸಿ

ವಿಷಯ :
English word : OR ಕನ್ನಡ ಪದ :

:: © eShale.org ::